Aktivitetsutvalgets oppgaver:

Aktiviteter

 • Ansvarlig for initiering, planlegging og gjennomføring av lokale aktiviteter.
 • Bidra til gjennomføring av felles aktiviteter.
 • Sikre informasjonsdeling og oppfordring til deltakelse på alle aktiviteter.
 • Alle aktiviteter må ligge innenfor godkjente aktivitetsområder. Ved tvil avklares dette med daglig leder.
 • Gi innspill til saker til idrettslagets møter.
 • Søke samarbeid med velferdsutvalgene der det er naturlig


Økonomi/drift

 • Utarbeide forslag til budsjett for eget utvalg.
 • Vurdere hvilke aktiviteter som skal videreføres, eventuelt avsluttes.
 • Følge opp at aktiviteter er i henhold til eget budsjett.
 • Ved ønske om endring inntil 10.000, - kan utvalget omdisponere eget budsjett. Ved endringer over 10.000, - skal styret godkjenne omdisponeringen. Endringen skal ikke overskride godkjent budsjett.
 • Dersom endringen vil overskride godkjent budsjett skal styret godkjenne denne endringen.
 • Ved innleie av instruktører, kursholdere eller lignende skal skriftlig avtale inngås, hvor varighet, pris og vilkår skal presiseres, idrettslagets avtalemal skal benyttes.
 • Utarbeide deltakerlister på aktiviteter.
 • Sikre at deltakerne er medlemmer av idrettslaget, gjelder ikke for aktiviteter beregnet for alle ansatte, eks. lokale turer.